Anlägga en Husbilsplats

Gästhamn för båtar är en självklarhet i många av landets kommuner. Det är däremot ganska få som känner till vad som utmärker en parkeringsplats för husbilar.

Att semestra med husbil blir allt vanligare, både i Sverige och utomlands. I Europa finns uppskattningsvis 1,7 miljoner husbilar, och av dessa finns drygt 90.000 i Sverige. Under 2016 stod husbilsturisterna för 3,7 miljoner gästnätter i Sverige.

Flera undersökningar visar, att tre gånger så många övernattningar görs utanför campingplatserna. Att så sker beror inte på ekonomiska orsaker, utan på att de flesta campingplatser ”ligger fel”. Husbilsturisten ställer nämligen andra krav än husvagnsturisten, som gärna uppehåller sig en längre tid på en och samma plats.

Det viktigaste för husbilsturisten är att hitta en ”husbilsplats” där man kan parkera sin husbil vid besök i tätorten eller vid något populärt turistmål. Denna plats behöver bara erbjuda ett minimum av service, och kräver därför ett minimum av investeringar.

På kontinenten finns ca 10.000 husbilsplatser, men tyvärr är antalet parkeringsplatser i Sverige mycket litet som riktar sig till husbilsturisten.

 

Enkla krav

Att anlägga en husbilsplats kan vara såväl en kommunal som en privat angelägenhet. För kommunen innebär en centralt placerad parkeringsplats att fler husbilsturister lockas att stanna på orten – till lokala näringslivets stora förtjusning.

För den privata intressenten – ägaren till en attraktiv turistattraktion, en värdshus-värd eller dylikt – lockar husbilsplatsen fler besökare som förhoppningsvis spenderar mer än om de tvingats till ett kortare besök för att sedan åka vidare för att finna lämplig övernattningsplats.

Förutom själva läget är det några krav husbilsägaren har på en husbilsplats; den ska vara tillgänglig dygnet runt och det uppskattas när det finnas påfyllnings- och tömningsmöjligheter för färskvatten respektive avlopp. Helst ska marken också vara plan.

 

Utformning

Marken måste givetvis vara hårdgjord – asfaltering är dock inte nödvändigt – och ha tillräcklig bärighet för fordon åtminstone upp till 4500 kg. (Uppskattningsvis 10 procent av det totala husbilsbeståndet har en högre totalvikt än 4500 kg.)

Körvägarna inom husbilsparkeringen måste vara tillräckligt breda (4,5 till 5 meter), och över hela husbilsplatsen måste det finnas en fri höjd på minst 4 meter så att även de allra högsta husbilarna kan nyttja platsen.

För varje husbilsekipage krävs en markerad ”tomt” på cirka 50 m², (9 till 10 meter lång och 5 till 6 meter bred). Om husbilsplatsen är mycket stor kan man avstå från tomtindelning och tillåta en friare uppställning.

På husbilsparkeringen ska det finnas information om orten och dess sevärdheter (normal turistinformation), vilket ger goda möjligheter för lokala näringsidkare att marknadsföra sig. Information om husbilsplatsen och om avgifter är en självklarhet.

 

Service

Möjligheterna till påfyllning av färskvatten och tömning av gråvatten/toalettank kan göras mycket enkla. Viktigt är att ”serviceplatsen” är lätt tillgänglig, och att trafiken till och från denna inte stör övriga gäster onödigtvis.

Bättre är dock att installera en för ändamålet särskilt avsedd ”servicestation”. Sådana har snabbt blivit omtyckta av husbilsplatsägare på kontinenten eftersom de ger kunderna en bra service, samtidigt som de kräver ett minimum av underhåll.

Servicestationerna är lätta att installera, de kommer färdiga för montering på en gjuten betongplatta, och de ansluts till befintliga vatten- och avloppsledningar. Samma tillverkare har även andra produkter avsedda för husbilsplatser, exempelvis elanslutningsstolpar.

Även möjlighet att lämna sopor – gärna med källsortering – bör finnas på en husbilsparkeringsplatsen.

 

Ekonomi

Ytterst få husbilsturister anser att det ska vara gratis att övernatta på en husbilsplats. Dygnsavgiften för att parkera sin husbil varierar kraftigt, men priser på 5–15 euro är vanliga på kontinenten. På mycket populära platser är husbilsturisten beredd att betala en högre avgift.

 

Potential

Husbilsturisterna är en köpstark målgrupp. Utländska turister spenderar i snitt 700 kronor per dygn när de är i Sverige, medan svenska fritidsresenärer kostar på sig utgifter för 400 kronor per person och dygn under semestern.

Attraktiva husbilsplatser kommer sannolikt även locka svenska husbilsturister att i större omfattning söka sig till de orter som kan erbjuda sådana. Denna ökande husbilsturism innebär inte bara större inkomster för staten (en tioprocentig ökning av antalet utländska husbilsgästnätter skulle ge ökade momsintäkter med cirka 10 miljoner kronor årligen), utan också ökad omsättning för de lokala näringsidkarna.

 

Sammanfattning

Det är viktigt att husbilsturisterna, både inhemska och utländska, känner sig välkomna och trivs i vårt land. Husbilarna och de som utnyttjar dem ska ses som en resurs, och inte som ett problem. Om man förbjuder husbilsturisterna att övernatta i sina fordon (vilket tyvärr förekommer i en del kommuner), åker de vidare och spenderar sina pengar på annan plats.

Det är, tekniskt sett, enkelt att ordna övernattningsplatser för husbilar, och husbilsplatserna innebär ringa negativ miljöpåverkan, även om de ligger i stadens centrala delar. Startsträckan är kort och utvecklings- och driftskostnaderna låga. Vinnarna är många och fördelarna stora – inte minst för kommunen och det lokala näringslivet.